fbpx
HUOM! Ammattilainen, laita tänne oma Instagram-työtili
Tähän kenttään voit esittää esim. toiveesi palvelun aloittamisen ajankohdasta, sijannista tai erityisosaamista.
Tämä on Be U Work Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) sekä muun soveltuvan tietosuojalainsäädännön, kuten Suomessa tietosuojalain 1050/2018, mukainen yleinen tietosuojaseloste henkilötietojen käsittelyssä. Tätä tietosuojaselostetta sovelletaan henkilötietojen käsittelyyn toimiessamme. Tietosuojaselosteen tarkoituksensa on kuvata, mitten muun muuassa keräämme, käsittelemme ja säilytämme henkilötietoja soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Tämä seloste kuvaa kuinka Be U Work kerää, käyttää, tallentaa ja jakaa henkilötietoja. Kerromme selosteessa “sinun” henkilötietojesi käsittelystä, ja tarkoitamme tällä sekä olemassa olevia, että potenttiaalisia asiakkaita. Henkilötiedoilla tarkoitamme asiakastietoja ja muita tietoja, jotka voidaan yhdistää sinuun henkilöasiakkaana.

Käyttämällä verkkopalvelujamme hyväksytte omien tietojenne käsittelyn tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Käyttäjä hyväksyy myös, että selostetta voidaan päivittää. Voimassa oleva versio on aina nähtävillä sivuillamme.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Rekisteriä käytetään henkilötietolakia (523/1999) noudattaen, asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenpitoon asiakkaiden kanssa, tilattujen palveluiden tuottamiseen ja laskuttamiseen sekä markkinointiin, toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoituksiin. Mikäli ette toivo meiltä kerättyjen tietojen pohjalta lähetettyjä markkinointiviestejä, voitte pyytää niiden lähettämisen kieltämistä koska tahansa.

Henkilötietojen käsittely rekisterissä perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan (rekisterinpitäjän oikeutettu etu) sekä 14 artiklan mukaiset tiedot henkilötietojen käsittelystä. Oikeutettu etu muodostuu edellä kuvattujen tehtävien hoitamisesta.

Be U Work rekisteröidyt ovat henkilöitä, jotka ovat yrityksiä ja ammattilaisia, joilla on kauneuden- ja hyvinvointialan yritys tai toimivat alan ammattilaisina.

Mitä henkilötietoa keräämme?

Keräämme ja käsittelemme seuraavia tietoja, joko meidän tai
yhteistyökumppanimme toimesta.

Asiakkaan tiedot sekä asiakassuhteeseen liittyvät tiedot: Yrityksen tai henkilön etu- ja sukunimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, laskutustiedot sekä yleisesti saatavilla olevat sekä yritysten tai henkilöiden luovuttamat luokittelutiedot.

Verkkopalvelumme kautta rekisteröityvät vain ne tiedot, jotka
yhteydenottolomakkeen tai rekisteröintilomakkeen tai sivuilla olevan sähköpostilinkin kautta toimitetaan.

Evästeet & Cookies

Kun saavut sivustollemme, asetamme väliaikaisen evästeen, joka päättelee tukeeko selaimesi evästeitä vai ei. Tämä eväste ei sisällä henkilötietoa ja se poistetaan kun selainikkuna suljetaan.

Tietojen luovuttaminen

Säännönmukaiset tietolähteet
Be U Work asiakastiedot saadaan pääsääntöisesti rekisteröidyltä asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä tai yhteistyökumppaneiden kautta. Asiakkaan lähetettäessä tiedot buw.fi palvelimelle tai verkkolomakkeen kautta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta, myydä tai vuokrata kolmansille osapuolille. Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Be U Work käytössä, paitsi käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa lisäarvopalvelun tuottamiseen. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Be U Work ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi tietojen katseluun, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoitteissa. Henkilötietoja ei myöskään siirretä EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tästä voidaan poiketa ja tietoja luovutetaan vain viranomaisille, mikäli lakiin perustuva vaatimus niin määrä.

Henkilötietojen käsittelijänä toimii Be U Work Oy osakkaat. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Be U Work sisäisiä verkonkäyttäjäoikeuksia.

Tietojen suojaus

Tietoja säilytetään sähköisessä muodossa toimivassa
asiakkuudenhallintajärjestelmässä, johon kirjaudutaan vahvan salasanan avulla ja kaksivaiheisesti. Tallennettuja tietoja pääsee käyttämään vain Be U Work Oy:n toimivat osakkaat. Käyttäjät ovat allekirjoittaneet salassapitovelvollisuuden ja tutustuneet GDPR-asetukseen.

Henkilötietoja säilytetään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa tai niin kauan kuin lainsäädäntö sitä edellyttää.

Mitä oikeuksia sinulla on omaan tietoosi?

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen info.beuwork@gmail.com. Henkilötietolain 26§:n mukaisesti rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy henkilötietoihinsa, oikeus tietojen oikaisemiseen, oikeus tietojen poistamiseen, oikeus käsittelyn rajoittamiseen sekä oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille. Tarkastus- ja oikaisupyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti osoitteeseen info.beuwork@gmail.com.

Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2 10§) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Rekisterinpitäjä

Be U Work Oy | Y-tunnus: 3142001-6 

www.buw.fi | info.beuwork@gmail.com | +358 40 2211 343 

Tietojen käsittelystä vastaa Be U Work Oy. Voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme sähköpostitse asiakaspalvelu@buw.fi jos sinulla on kysymyksiä asiakassuhteeseesi liittyen, haluat muuttaa tietosuojaasi liittyviä suostumuksia, asettaa markkinointikiellon, peruuttaa antamasi suostumuksen markkinointiin jne.

Be U Work Oy tietosuojaseloste

Heräsikö sinulla kysymyksiä? Voit olla yhteydessä meihin painamalla tästä, tai sähköpostitse osoitteeseen: info.beuwork@gmail.com